Algemene verkoopsvoorwaarden Bemotech/Verhuur

Ondernemingsgegevens

Eenmanszaak Bemotech
Smoutebos 12 Essen 2910
BE0833132703
NL 827071358B01
+32474391206

De huur wordt aangegaan op de hiernavermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aan- vaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

 1. Duur van de huur.
 2. a) de huur gaat in:
 • –  ofwel op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt.
 • –  ofwel op het ogenblik dat het gehuurde aan een transporteur is overgedragen.

Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de ver- huurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstname.

Zoniet is de verhuurder naar zijn keuze gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen, dan wel het goed af te leveren op de afgesproken plaats.
De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. tijdstip van aflevering, zijn slechts indicatief en leveren alles- zins geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.

 1. b) de huur eindigt:
  – wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum. – in geval een vermoedelijke einddatum of duur is opgegeven eindigt de huur enkel op die datum mits de huurder dit schriftelijk via fax of aangetekende post meldt aan de verhuurder, en/ of op het ogenblik van teruggave van de goederen in de magazijnen van de verhuurder, zoals hieronder voorzien
  – in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van een schriftelijke ontlasting.
  – Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengeko- men, of wanneer de vermoedelijke huurtijd wordt overschreden, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief, fax- of e-mail tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven, of de fax of mail werd verzonden, en eindigt op diezelfde dag één week later, Deze laatste dag is nog inbegrepen in de opzegtermijn., Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.
 2. c) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanma- ning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht naar keuze ofwel te eisen dat de huurder het gehuurde goed terugbrengt, ofwel het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder.

Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloos- stelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

 1. d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.
 2. Risico.
 3. a)  Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verantwoordelijk voor de wettelijk verplichte controles opgelegd door het ARAB inzake hijs- en hefwerktuigen.
  Vervoer-, laad- en loskosten zijn te zijnen laste.

De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen transport van het gehuurde materieel en kan de verhuurder nooit verantwoordelijk stellen voor desgevallend ongepast ver- voer en daaruit voortvloeiende schade.
Machines die onder de wetgeving van de motorrijtuigen vallen (hoogwerkers, schaarliften, grond verzetmachines,…) mogen enkel ingezet worden op privaat terrein of op een vergunde, duidelijk gesignaliseerde werf. Bij niet naleving hiervan zullen eventuele boetes of schade worden verhaald op de huurder.

De huurder en zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten:

 • –  diefstal van het gehuurde voorwerp;
 • –  beschadiging door derden;
 • –  rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers;
 • –  faling.
 1. b)  De verhuurder levert goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeer-en

dieselolie zonodig.
Bij de in ontvangstname dient de huurder dit te controleren en tevens de werking van het goed te controleren. In ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt derhalve als aanvaarding van het gehuurde goed, in goede staat van werking.
Bij verzending en wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief of fax, die op straffe van verval verzon- den dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestda- gen niet inbegrepen. De huurder aanvaardt dat, indien hij niet aanwezig was op het afgesproken tijdstip van levering, hij om die reden de bewijslast opneemt dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

 1. c)  De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin (daarin o.m. en enkel ten titel van voorbeeld elke huurderving ingevolge onbruikbaarheid voor de duur van enige herstelling welke de verhuurder moet doorvoeren), zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kun- nen inroepen tegenover de verhuurder.

Gelet op de noodwendigheden van het bedrijf is het de verhuurder niet steeds mogelijk de goederen die worden teruggeleverd onmiddellijk te controleren. De huurder aanvaardt om die reden dat de verhuurder na in ontvangst name van de teruggebrachte goederen over een redelijke termijn beschikt in verhouding tot de omvang en het aantal teruggebrachte goederen, en welke alleszins niet korter is dan 5 werkdagen ingaande op de eerste dag volgende op het binnenbrengen van de goederen, om de teruggebrachte goederen te controleren op andere dan op eerste zicht zichtbare schade, en hierover aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekende brief, fax- of e-mail, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen een tijdspanne van 5 werkdagen, de schade in de maga- zijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

 1. d)  De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou ver- oorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.
 2. e)  Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen aan de verhuurder wegens verlies, diefstal of totale vernieling, is hij aan de verhuurder de nieuwwaarde op datum van verlies, diefstal of totale vernieling verschuldigd, rekening houdend met een jaarlijkse waardevermindering van 5 % berekend op de nieuwwaarde op datum van verlies, diefstal of totale vernieling.
 3. f)  Indien hij dit wenst kan de klant een machinebreukverzekering nemen. Dit kan enkel bij aanvang van het huurcontract. De premie bedraagt 10% van de huursom..
  Gedekte risico’s: Machinebreuk gedurende de huurperiode evenals beschadiging van het huur- materieel tijdens het transport. Diefstal, opzettelijk aangerichte schade en huurderving zijn NIET verzekerd en blijven ten laste van de klant.

Regio : België en de omliggende landen.
Vrijstelling : 20% van het schadebedrag met een minimum van 50,00 en een maximum van 2000,00 excl. BTW. Indien de klant niet akkoord gaat met de grootte van het schadebedrag, zal een expert worden aangesteld.

 1. Huurprijs en betalingsvoorwaarden.
 2. a) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van: 8u per dag; 40u per week en 160u per 4 weken. Voor de berekening van de extra dagen na de periode van een week of 4 weken, wordt de weekprijs gedeeld door 5 of 4-wekenprijs gedeeld door 20 en vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan de forfaitaire. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire overtreft, dan zal de huur- prijs verhoogd worden pro-rata van de supplementaire uren. Hiervoor wordt er voortgegaan op de door de urenteller van de machine aangegeven tijd.

Voor een tijdspanne van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp gedurende een tijdspanne van 24 uur behouden, op voorwaarde dat de daaropvolgende dag een werkdag is; is dit niet het geval, dan eindigt de huur op dezelfde dag, één uur voor sluitingstijd.

 1. b) De huurder dient een som vooruit te betalen als waarborg. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waar- voor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van de verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden. De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat.

Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, het of de gehuurde voorwerpen terug te halen, waar ze zich ook bevin- den en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals b.v. winstderving e.d.

 1. c) Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand.
  Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de maatschappij.
 2. d) Alle bedragen die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, worden vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 10 % per jaar. Bovendien dient, bij gebreke aan betaling uiterlijk 15 dagen volgend op datum van het eis- baar worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele en onherleidbare schadevergoeding te worden betaald van 10% van het verschuldigd bedrag, evenwel met een minimum van 125,00 . Een gelijkwaardige vergoeding (10% op de uit te keren bedragen) geldt ten overstaan van de huurder indien de verhuurder in gebreke blijft de aan de huurder toeko- mende bedragen uit hoofde van borgstelling terug te bezorgen binnen de 30 dagen volgend op het beëindigen van de overeenkomst, behoudens in geval van betwisting omtrent de naleving door de huurder van zijn verplichtingen.
 3. e) De betalingen geschieden ter zetel van de verhuurder.
 4. f) Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de week na haar datum.
 5. g) Minimun huurtermijn biju bouwdrogers =1 week
 6. Borgsom.

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het kontrakt. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en moet pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten. Een eventuele teruggave geldt nooit als afstand van enig recht van de verhuurder.

 1. Richtlijnen voor het gebruik.

Onder herinnering van hetgeen onder 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als vol- ledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van het gehuurde toestel :

De huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschrif- ten plaats vindt ; De huurder verklaart uitdrukkelijk deze ontvangen te hebben bij de onderteke- ning van deze overeenkomst.

hij dient dagelijks het oliepeil van de motoren te controleren en er zo nodig de geschikte oliën aan toe te voegen;
hij dient het periodiek onderhoud van het materieel te doen volgens de onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkent ontvangen te hebben bij de ondertekening van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd worden;

hij dient ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties zuiver horizontaal worden opgesteld; hij dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoreninstallaties af te blazen;
hij dient degelijke brandstoffen te gebruiken;

hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring, enz.
hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning;
hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.

Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard.
De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

 1. Allerlei bepalingen.
 2. a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.
 3. b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.
 4. c) Wanneer onderhoud of herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodza- kelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden zo spoedig als mogelijk uit.
  De huurder heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking voor onderhoud en/of herstel in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. In geval de verhuurder het gehuurde goed niet binnen een redelijke termijn kan herstellen, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de huurprijs gedurende de periode dat het goed voor herstel heeft stilgelegen.

De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

 1. d) Vervoer.
  Zoals gemeld onder 2a) zijn alle kosten ten laste van de huurder. Wanneer de huurder een aan- hangwagen huurt dan dient hij ervoor te zorgen dat a) het trekkend voertuig technische gekeurd is voor het trekken van een aanhangwagen b) het max. toegelaten gewicht niet overschreden wordt en c) hij beschikt over een geldig rijbewijs van het juiste type.
  In geval de huurder ervoor opteert het vervoer door de verhuurder te laten uitvoeren, in plaats van het zelf terug te brengen, aanvaardt hij het volgende:
  – Bij het afhalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen

voor het afhalen;
– bij het leveren of afhalen op de werf, wordt er een kwartier gratis wachttijd voorzien.

Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier aangerekend worden aan het op dat

ogenblik geldende uurloon;
– De verhuurder beschikt na het einde van de huurperiode, en nadat hij door de huurder in kennis is gesteld van de afhaaldatum, over 5 werkdagen om de goederen af te halen. Gedurende deze termijn moet de huurder instaan voor de veilige bewaring van de goederen als een goed huisvader, en blijft het risico overeenkomstig artikel 2a) bij de huurder.
Indien om welke reden ook de termijn van 5 werkdagen door de verhuurder zou worden overschreden, verbindt de huurder er zich niettemin toe de goederen ook na deze termijn te bewaren als een goed huisvader. De verhuurder kan schade daterende van na deze termijn niet meer verhalen op de huurder, voor zover de huurder aantoont dat de schade effectief na het verstrijken van de termijn werd aangebracht.

 1. e) Personeel uitgezonden om huurmateriaal te manipuleren, kan enkel instructies krijgen aangaande de plaatsing ervan en wanneer deze bediend mogen worden. De huurder is evenwel gehouden tot de verplichtingen die op hem rusten inzake welzijn op de plaats van het werk.
 2. Ontbinding van de huur.
 3. a)  Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-in ontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur.
  Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.
 4. b)  Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken, onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere vergoeding te vorderen in geval de reële schade hoger ligt.
 5. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank.

Partijen aanvaarden dat voor enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst, evenals alle overige gevolgen van deze overeenkomst, inbegrepen elk geval waarin goederen om welke reden ook in verkoop zouden worden aangerekend, toebehoren aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, en dat op deze overeenkomst exclusief het Belgische recht van toepassing is, met uitsluiting van het Belgische Internationaal Privaat Recht , waarmee elke eventuele herverwijzing naar enig ander rechtstelsel dan het Belgische wordt uitgesloten